Condicions Generals de Venda

/Condicions Generals de Venda
Condicions Generals de Venda 2017-09-13T10:34:31+00:00

Condicions generals de venda

L’empresa Enginyeria Classe A S.L.P. (a continuació EL VENEDOR) amb N.I.F B65356271 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Amb domicili al C/Casanova, 27 2º3ª 08011 de Barcelona i compte email classea@enginyeria-classea.cat (des d’ara EL DOMICILI DEL VENEDOR). Qualsevol compra d’un producte present a la botiga online de la web (des d’ara EL LLOC DEL VENEDOR) requereix la consulta i l’acceptació d’aquests termes i condicions de venda. La compra des d’aquesta web i el fet de fer qualsevol comanda suposa que s’ha llegit i acceptat les presents condicions de venda.

Preàmbul

Les presents condicions generals tenen per objectiu definir els drets i obligacions d’ambdues parts, en el marc de la venda per internet de productes proposats pel venedor al consumidor.

Confirmació de comanda

La informació actual serà seguida per un correu electrònic a l’e-mail indicat pel comprador, després de la notificació de comanda.

Confirmació i comprovant de pagament

Els registres emmagatzemats als sistemes de l’empresa d’ EL VENEDOR, en condicions adeqüades de seguretat són considerades com a prova de les comunicacions, comandes i pagaments entre ambdues parts.

L’emmagatzematge de les ordres de compra i les factures, efectuades de forma fiable i duradora poden ser creades com a prova de compra.

Informacions sobre els productes

Tots els esforços han estat realitzats per a garantir l’exactitut de la informació present a EL LLOC DEL VENEDOR o dels seus proveïdors, no obstant això, no són responsables de les conseqüències, incidents, danys resultants de la transmissió electrònica o de la precisió de la informació transmesa, també en el cas que EL VENEDOR sigui conscient de la possibilitat dels danys. Els noms i marques de productes i fabricants són utilitzats únicament amb finalitats d’identificació. Totes les fotos, descripcions i preus no són contractuals.

Període de validesa de les ofertes i preus

Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlids fins a la data indicada o fins a la fi del número d’existències indicat, així com els preus indicats en el moment de la consulta de la pàgina web.

Despeses de transport i terminis de lliurament

Els productes són entregats a l’adreça indicada pel comprador al formulari de la comanda, i només en les destinacions geogràfiques especificades en las formes d’entrega.

Tots els productes són enviats en perfecte estat. El client ha de notificar a l’empresa de logistica (o al carter) el més mínim rastre d’impacte (forats, petjades d’aixafament etc ..) al paquet, i, quan apliqui, haurà de rebutjar el paquet. Un producte idèntic serà enviat sense càrrec.

El canvi d’un producte declarat, després, i danyat durant el transport, sense cap tipus de reserva que hagi estat emès al rebre el paquet, no pot ser tingut en compte.

De la mateixa manera que amb qualsevol enviament, es possible patir un retard o que el producte sigui extraviat. En tal cas, l’empresa de logistica serà contactada per a iniciar una investigació. Es faran tots els esforços necessaris, durant el temps necessari, per a trobar el paquet. En aquest cas, el comerciant serà reemborsat per l’empresa de logistica i un nou paquet idèntic serà entregat sense cost.

Per part nostra, declinem qualsevol responsabilitat en els terminis d’entrega causats per l’empresa de logistica, especialment en cas de pèrdua de productes, la meteorologia o vagues.

Problema d’entrega per part de l’empresa de logistica

El consumidor ha de fer arribar al VENEDOR, el mateix dia de l’entrega o com a últim termini el primer dia hàbil després de l’entrega, qualsevol tipus de reclamació degut a un error d’entrega i/o a la no conformitat dels béns en espècie o en qualitat, respecte a les informacions proporcionades al formulari de la comanda.

Finalizat aquest període, qualsevol reclamació serà denegada. La presentació d’aquesta reclamació davant el VENEDOR podrà ser dirigida a l’ADREÇA DEL VENEDOR.

El consumidor ha d’enviar una còpia de la carta a l’ADREÇA DEL VENDEDOR. Sense això, no s’efectuarà cap tipus de canvi.

Error en l’entrega

El consumidor ha de fer arribar al VENEDOR, el mateix dia de l’entrega o com últim termini el primer dia hàbil després de l’entrega, qualsevol tipus de reclamació degut a un error d’entrega i/o a la no conformitat dels béns en espècie o en qualitat, respecte a les informacions proporcionades al formulari de la comanda.

Finalizat aquest període, qualsevol reclamació serà denegada. La presentació d’aquesta reclamació davant el VENEDOR podrà ser dirigida a l’ADREÇA DEL VENEDOR.

Qualsevol reclamació que feta segons les normes mencionades anteriorment i posteriorment dels terminis senyalitzats, no serà considerada i EL VENEDOR no serà responsable amb respecte als consumidors.

En cas d’error en l’entrega o d’un intercanvi, qualsevol producte per a canvi o reembolsament haurà de ser retornat al VENEDOR amb tots els elements de la comanda i en el seu embalatge original, en perfecte estado, a l’ADREÇA DEL VENEDOR.

Les despeses d’enviament correran a càrrec del VENEDOR, exceptuant que es demostri que el producte no correspòn amb la declaració original feta pel consumidor, per a que el canvi sigui efectuat correctament.

Garantia de productes

Les disposicions de les presents condicions no poden privar al consumidor de la garantia legal que exigeix que el venedor professional garanteixi contra qualsevol tipus de defecte del producte venut.

El consumidor és informat explícitament que el VENEDOR no és el fabricant dels productes presentats al LLOC DEL VENEDOR i que el VENEDOR no és responsable dels productes defectuosos.

En conseqüència, en cas de dany a una persona o defecte del producte, només la responsabilitat del fabricant serà sol·licitada pel consumidor, amb respecte a la informació a l’envàs del producte.

El període de garantia és d’un any (1 any). Queden exclosos d’aquesta garantia, tots els productes reparats o modificats pel client o per qualsevol atra empresa diferent als proveïdors seleccionats pel VENEDOR.

La garantia podrà ser ampliada segons el disposat al magatzem i a la pàgina web, secció taller.

Temini de retractació

El termini de retractació que la Llei le atorga al Client en el cas de compra de béns és de catorze (14) dies comptats a partir de la data de recepció de la seva comanda. Durant aquest termini, el Client pot retornar, pels seus mitjans, sense cap penalització, el o els Productes que no li convinguin.

En aquest cas, el Client pot escollir entre el reemborsament de la quantitat pagada, a canvi de la devolució del o dels Productes, i l’intercanvi del o dels Productes demanats. Queda entès que el o els Productes retornats, a càrrec del Client, han d’estar en bon estat; tal i com varen ser entregats per EL VENEDOR.

Els productes sensibles (per exemple, DVD, CD, software) no hauran hagut de ser oberts, amb la finalitat que el consumidor exerceixi el dret de retractació.

Tan sols els preus del o dels productes comprats es tindran en compte, amb la condició que els productes siguin retornats complets en el seu embalatge d’origen i en un estat similar al seu estat d’origen. No s’acceptarà cap devolució si no ha contactat abans amb els nostres serveis per E-mail i obtenint un número de Devolució. Tot paquet remès sense número de Devolució (DMA – Devolució de Material Autoritzat) serà rebutjat. A falta d’aquest acord EL VENEDOR rebutjarà la recepció de tot producte amb devolució incomplerta o sense número DMA. En tot cas, les despeses i riscos de les devolucions són a càrrec del client.

Les devolucions s’efectuaran a l’ADREÇA DEL VENEDOR – El dret de devolució no podrà exercir-se per a: – Els articles retornats incomplets, deteriorats, danyats o bruts per part del client no seran recepcionats, o el preu de devolució disminuït. Un cop es recepcioni el paquet pels nostres serveis, es farà efectiu el reemborsament.

Reserva de propietat

L’ús de marques registrades en aquest lloc està estrictament prohibit.

Causes de força major

Cap de les Parts serà responsable per l’incumpliment total o parcial o pel retard en el compliment de les seves obligacions, de conformitat amb aquest contracte, provocats per causes externes, fora del seu control (Causa de Força Major).

Es considera que dins de les Causes de Força Major s’han d’incloure, sense cap limitació: guerra, motins, insurrecció, alteracions greus en la seguretat d’Internet, errades tècniques, accessos no autoritzats i/o intrusions als servidors del Lloc Web, vagues de tota classe i errades telefòniques o de computadora.

Si alguna de les Parts fa menció d’un Cas de Força Major, haurà de notificar a l’altra Part en un termini de deu dies hàbils, respecte el succés o de l’inminent succés d’aquest Cas.

Les Parts están d’acord en mantenir-se en comunicació de forma oportuna, per a determinar conjuntament els termes i condicions per a omplenar una comanda, si arribés a ocòrrer algun Cas de Força Major.

En un termini de un (1) mes d’interrupció degut a algun Cas de Força Major, EL VENEDOR podrà prendre la decisió de cancelar el (les) comanda (es), en aquest cas reemborsarà al Comprador, si la situació aplica.

Divisibilitat

Si una o més disposicions d’aquestes Condicions Generals de Venda es considera o declara invàlida d’acord a la llei, regulació o després d’una errada inapelable emesa per una cort amb jurisdicció, la resta de disposicions conservaran el seu abast i vigència absoluts.

No renunciació

Si una part no assenyala que no pot complir una(s) de la(s) obligació(ns) enumerada(es) en les presents condicions generals, queda obligada a complir la(s) citada(es) obligació(ns).

Legislació aplicable

Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en allò no disposat en auquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució.

En cas de controvèrsia o reclamació, el consumidor es dirigirà principalment al VENEDOR per a trobar una solució amistosa.

Confidencialitat i Protecció de dades

En complimient del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades pel Comprador formaran part del fitxer de clients del Venedor, amb les següents finalitats: el manteniment de la relació contractual, el control i gestió de les vendes i els seus corresponents cobraments. El Venedor tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat, i es compromet a no utilitzar-los amb una finalitat diferent a aquell per al que han estat recopilats, així com a conservar-los amb les degudes mesures que garanteixin la seva seguretat i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

El Venedor es compromet a guardar secret professional respecte de les dades personals referides, inclús un cop finalitzada la relació contractual.

El Comprador autoritza al Venedor a conservar les seves dades durant un període de cinc anys un cop complerta la prestació contractual.

El Comprador té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició dirigint una comunicació per escrit a l’atenció de EL VENEDOR o a través del lloc web, secció “El seu Compte”.

Reglament dels litigis

Qualsevol comanda realitzada mitjançant la tenda online DEL VENEDOR és amb l’acord del client, sense limitació, a les condicions de venda del VENEDOR.

Les presents condicions de venda en linea es sotmeten a la llei Espanyola.

En cas de litigi, la competència s’assigna als tribunals competents de la seu del VENEDOR malgrat pluralitat de demandats o trucada en garantia.