La instal·lació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics està regulada per la Instrucció Tècnica ITC-BT-52 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i t’ofereix tres esquemes diferents d’instal·lació:

  • Nou subministrament elèctric per la recàrrega del vehicle elèctric
  • Nova derivació individual des del comptador del client
  • Nou circuit específic per la recàrrega del vehicle elèctric des del quadre general de Baixa Tensió.

Qualsevol d’aquests tres posibles esquemes d’instal·lació, requereixen de les següents proteccions per complir amb la normativa actual:

  • Protecció contra sobretensions permanents i transitòries
  • Protecció contra contactes directes. Interruptor magnetotèrmic
  • Protecció contra contactes indirectes. Interruptor diferencial tipus A