Els modes de recàrrega venen definits per la norma UNE-EN 61851-1 i ofereixen informació sobre les característiques tècniques del sistema de recàrrega i el grau de comunicacions entre el vehicle i el punt de recàrrega.

Els modes es classifiquen en 4 grups; Mode 1, Mode 2, Mode 3 i Mode 4.

La taula resum mostra les característiques de cada mode de recàrrega. Per una recàrrega segura recomanem la recàrrega com a mínim en Mode 2, sent el mes aconsellable el Mode 3 i superiors.