La recàrrega de les bateries dels vehicles elèctrics es pot classificar segons la seva velocitat. Distingirem doncs, entre recàrrega normal, semi-ràpida i ràpida.

La velocitat de recàrrega de les bateries depèn de la potència del equip de recàrrega.

Es poden alimentar els equips de recàrrega en tensió monofàsica (230V) o trifàsica (400V) i des de 16A fins a 63A, obtenint així potències de recàrrega des de 3,6kW fins als 43,6kW, per recàrregues en corrent altern. Alternativament, es poden carregar les bateries amb corrent continu, permetent potències més elevades i aconseguint així temps de recàrrega menors.

La velocitat de recàrrega depèn de la potència del carregador. A major potència, major velocitat de recàrrega i, per tant, menys temps d’espera per a tenir el teu vehicle a punt.